Statut Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury
województwa lubelskiego w Świdniku

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1


Stowarzyszenie nosi nazwę Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Województwa lubelskiego w Świdniku zwane w dalszym ciągu Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków, ale może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia.

§3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar województwa lubelskiego, a siedzibą jego władz jest Świdnik.

§4

Stowarzyszenie ma prawo zakładania kół środowiskowych, które funkcjonują na tych samych zasadach organizacyjnych jak Stowarzyszenie.

§5

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie zachowując własną osobowość prawną może być członkiem organizacji krajowych o podobnych celach statutowych.


§6

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku RSTK woj. lubelskiego w Świdniku i płaskiej o treści jak wyżej.

§7

Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział II
Cele i środki działania

§8

Celem stowarzyszenia jest tworzenie warunków dla rozwoju kultury w środowiskach robotniczych, oraz dążenie do powszechnego uznania twórczości robotniczej, jako istotnego nurtu w kulturze narodowej. Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie zdąża przez:

 1. pomoc w doskonaleniu warsztatu twórczego członków Stowarzyszenia,
 2. wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw twórczych członków Stowarzyszenia i innych osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,
 3. prowadzenie działalności popularyzującej (odczyty, spotkania autorskie, wystawy) twórczość członków Stowarzyszenia,
 4. prowadzenie działalności wydawniczej propagującej twórczość członków Stowarzyszenia,
 5. organizowanie imprez, koncertów i przedstawień teatralnych o treściach odpowiadających celom statutowym Stowarzyszenia,
 6. współdziałanie ze stowarzyszeniami twórczymi różnych środowisk, a także organizacjami społecznymi oraz redakcjami gazet, czasopism, radia i telewizji, zespołami filmowymi i teatralnymi na rzecz doskonalenia warsztatu twórczego i upowszechniania dorobku twórczego członków Stowarzyszenia,
 7. prowadzenie działalności gospodarczej i dochodowej:
  • wystawiennictwo i sprzedaż plac plastycznych,
  • prowadzenie działalności handlowej i gastronomicznej,
  • świadczenie usług dla ludności,
  • uzyskiwanie dochodów od gromadzonych wkładów.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkostwo w Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury woj. lubelskiego może być zwyczajne i wspierające.

§10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:

 1. akceptuje Statut Stowarzyszenia i pragnie aktywnie uczestniczyć w realizacji jego celów,
 2. zgłosił pisemnie deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia, przedstawił twórczość artystyczną i został przyjęty na podstawie decyzji Zarządu.

§11

Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. uczestnictwa i wnioskowania na Walnym Zebraniu (zgłaszanie postulatów i wniosków) oraz czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestnictwa w pracach odpowiednich sekcji twórczych,
 3. korzystania z urządzeń Stowarzyszenia na warunkach ustalonych przez Zarząd,
 4. korzystania z ulg i udogodnień jakie Stowarzyszenie zapewnia w statutowym spełnianiu swych zadań,
 5. noszenie odznaki Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Członkami wspierającymi Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury woj. lubelskiego mogą być osoby fizyczne, oraz instytucje, spółdzielcze zakłady pracy, spółki i organizacje społeczne, które popierają cele Stowarzyszenia i systematycznie wspierają działalność Stowarzyszenia.
 2. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd.

§13

Przedstawiciele członków wspierających uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym, mogą być też i w każdym czasie składać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§ 14

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. popierania działalności Stowarzyszenia w granicach swoich możliwości,
 2. przestrzegania Statutu, regulaminów, oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. propagowanie haseł i idei Stowarzyszenia, oraz zjednywania mu członków i sympatyków,
 4. regularnego wpłacania składek członkowskich.

§15

Utrata praw członkowskich następuje przez:

 1. wystąpienie zgłoszone pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia,
 2. wykreślenie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia za nie opłacenie składek członkowskich przez okres 6 m-cy po dwukrotnym pisemnym upomnieniu,
 3. wykluczenie uchwałą Zarządu za czyn niehonorowy łub działanie na szkodę Stowarzyszenia,
 4. utratę zdolności do działań prawnych,
 5. śmierć członka.

§16

Od decyzji o nie przyjęciu członka zwyczajnego Stowarzyszenia, wykreśleniu lub wykluczeniu, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w ciągu 14 dnia od dnia doręczenia członkowi wspomnianych decyzji.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

Walne Zebranie
§17

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Może być ono zwyczajne lub nadzwyczajne.

§18

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku, jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo - wyborcze. Członkowie Stowarzyszenia powinni być zawiadomieni o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i ich ocena,
  2. wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i składanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  3. rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu oraz programu prac Stowarzyszenia na rok następny,
  4. zmiana statutu,
  5. wybór władz Stowarzyszenia,
  6. rozstrzyganie wniosków w sprawach majątku Stowarzyszenia,
  7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia,
  8. ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich, oraz terminu ich płatności,
  9. zatwierdzenie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego,
  10. decydowanie w tych wszystkich sprawach, w których Statut nie upoważnia innych organów Stowarzyszenia,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§19

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:
  1. na podstawie Uchwały Zarządu,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemne żądanie co najmniej 1/5 części ogółu członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania,
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.
 3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie l m-ca od dnia otrzymania żądania lub podjęcia uchwały.

§20

Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu, porządku obrad każdego Walnego Zebrania rozsyła Zarząd Stowarzyszenia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§21

Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

§22

 1. Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu.
 2. Sprawy zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia wymagają 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 23

Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie zwykłą większością może uchwalić tajność głosowania we wszystkich sprawach.

Zarząd Stowarzyszenia
§24

Najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami jest Zarząd.
Zarząd składa się z Prezesa, 2-ch jego zastępców. Sekretarza, Skarbnika i od 2-4 członków wybranych przez Walne Zebranie na okres 4-ch lat. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.

§25

Zarząd Stowarzyszenia winien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów. W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu w czasie kadencji, wchodzi w skład Zarządu w trybie kolejności jeden z trzech wybranych przez Walne Zebranie zastępców członków.

§26

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 2. kierowanie sprawami Stowarzyszenia,
 3. realizowanie uchwal Walnego Zebrania,
 4. zwoływanie Walnych Zebrań,
 5. sporządzanie sprawozdań rocznych, budżetów i bilansów, oraz przedstawienia ich Walnemu Zebraniu do rozpatrzenia,
 6. przyjmowanie, skreślanie i wykluczenie członków,
 7. administracja majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawnymi, oraz uchwalonym przez Walne Zebranie budżetem, warunki pracy i płacy pracowników biura Stowarzyszenia określa Zarząd za zgoda Walnego Zebrania,
 8. zatwierdzenie statutów i regulaminów agend Stowarzyszenia i nadzór nad ich działalnością,
 9. powoływanie, oraz rozwiązywanie kół oraz sekcji, nadzorowanie ich działalności,
 10. Zarząd sprawuje swoja pracę społecznie. Społeczni członkowie Zarządu mogą otrzymać zwrot wydatków poniesionych w związku z pełnioną przez siebie pracą w Zarządzie Stowarzyszenia. Zasady zwrotu poniesionych kosztów przygotowuje Zarząd a zatwierdza Walne Zebranie.

§27

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w m-cu, a uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu.

Komisja Rewizyjna
§28

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z Przewodniczącego i dwóch członków wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na okres 4-ch lat. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów władzy Stowarzyszenia. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji wchodzi w trybie kolejności -jeden z dwóch wybranych przez Walne Zebranie zastępców członków.
Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia. Ma ona prawo dokonywania swych czynności w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzić przynajmniej raz w roku wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Stowarzyszenia.

Sąd Koleżeński
§29


Sad Koleżeński składa się z Przewodniczącego i 2-ch członków wybranych na Walnym Zebraniu na okres 4-ch lat.
W razie ustąpienia członka względnie niemożności pełnienia obowiązków wchodzi trybem kolejności jeden z dwóch wybranych przez Walne Zebranie zastępców członków.

§30

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy załatwianie sporów powstałych między członkami, a wynikających w7 obrębie Stowarzyszenia w związku z jego działalnością. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w ciągu 2-ch tygodni od otrzymania orzeczenia.

§31

Sąd Koleżeński ma prawo orzeczenia następujących kar:

 1. upomnienia
 2. nagana na piśmie,
 3. nagana na piśmie z powiadomieniem ogółu członków,
 4. zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§32

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 1. wpisowe i składki członków,
 2. dochody z działalności statutowej,
 3. darowizny i dotacje osób fizycznych i prawnych,
 4. dochody z działalności gospodarczej,
 5. odsetki od gromadzonych wkładów.

§33

 1. Oświadczenie w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia składają osoby: Prezes lub jego zastępcy i Skarbnik, względnie osoby w szczególnych przypadkach upoważnione przez Zarząd.
 2. Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa lub jego zastępcy, oraz sekretarza Zarządu, lub osób w szczególnych przypadkach upoważnionych przez Zarząd.

§34

Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia majątku Stowarzyszenia wymagaj ą zgody władzy rejestracyjnej.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 35

 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3. głosów obecnych na Walnym Zebraniu.
 2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.
 3. Uchwała Wlanego Zgromadzenia o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

 

Wojewódzki Sąd w Lublinie stwierdza, że niniejszy odpis statutu odpowiada co do treści statutowi objętemu treścią wpisu